Bar Mitsvá

Taamê Hamicra Sefaradim
Parashat Rosh Chodesh - 4m36s
Taamê Hamicrá Sefaradim 1 - 1m11s
Taamê Hamicrá Sefaradim 2 - 0m54s
Taamê Hamicrá Sefaradim 3 - 0m58s
Taamê Hamicrá Sefaradim 4 - 1m03s
Cadesh Li 1 - 6m11s
Cadesh Li 2 - 5m21s
Hashem Mêlech 1 - 0m33s
Hashem Mêlech 2 - 0m32s
Hashem Mêlech 3 - 0m39s
Vehayá Hashem Lemêlech - 0m42s
Lamnatsêach Binguinot - 0m52s
Baruch Sheamar - 1m09s
Mizmor Letodá - 0m36s
Yehi Chevod - 2m02s
Ashrê Yoshevê - 2m48s
Haleluyáh Haleli - 1m22s
Haleluyáh Ki Tov - 2m12s
Haleluyáh Halelu et Hashem - 1m42s
Haleluyáh Shíru Lashem - 1m04s
Haleluyáh Halelu El 1 - 1m25s
Haleluyáh Halelu El 2 - 1m53s
Baruch Hashem Leolam - 3m07s
Vayosha 1 - 5m51s
Vayosha 2 - 5m11s
Shemá Yisrael 1 - 6m29s
Shemá Yisrael 2 - 5m27s
Lamnatseach Mizmor Ledavid - 1m43s
Ranenu Tsadikim - 1m56s
Ledavid Beshanoto - 2m02s
Tefila Lemoshe - 1m57s
Yoshev Besseter Elyon - 1m33s
Mizmor Shiru Lashem - 1m02s
Shir Lamaalot - 0m40s
Shir Hamaalot Ledavid Samachti - 0m51s
Shir Hamaalot Elecha - 0m33s
Shir Hamaalot Ledavid Lule - 0m44s
Haleluyah Halelu et Shem - 2m04s
Hodu Lashem Ki Tov - 1m57s
Mizmor Shir Leyom Hashabat - 1m27s
Hashem Malach Gueut Lavesh - 0m39s